Forside /For lærere / Læreplan

Kompetansemålene fra kroppsøvingsplanen som er spesielt relevante for sykling

Etter 2. trinn:

  • Øve på trygg ferdsel i trafikken

Etter 4. trinn:

  • Forstå og følgje reglar i trafikken

Etter 7. trinn:

  • Utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar
  • Øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre
  • Gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
  • Vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn

 

Trafikkopplæring og skolens verdigrunnlag i overordnet del

Utgangspunktet for trafikkopplæring er ganske enkelt – menneskets ukrenkelige og unike verdi. Derfor tar trafikkopplæringen utgangspunkt i menneskerettighetene, og i verdiene som kommer frem i overordnet del. Det betyr at skade på materiell, kostnader og andre problemstillinger knyttet til trafikk er underordnet og uvesentlig sett opp mot menneskets eksistens og verdi, noe som må overstyre alle andre vurderinger.

Vi tar mange valg i trafikken som ikke er forenlig med at menneskets verdi er ukrenkelig. Skolen har en viktig oppgave i å formidle menneskets verdi til alle elever. Gjennom overordnet del og gjennom læreplaner i fagene gis det føringer for dette.

Den overordnede delen av læreplanverket beskriver grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Den skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole.

I overordnet del står det blant  annet at opplæringen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle egne evner. Danning skjer når elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn. Danning skjer også gjennom opplevelser og praktiske utfordringer i undervisningen og i skolehverdagen. Et bredt spekter av aktivitet, fra strukturert og målrettet arbeid til spontan lek, gir elevene erfaringsrikdom. Elevene dannes i møte med andre og gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer bevegelsesglede og mestring.

Læreplanen i kroppsøving

Om faget:

Faget skal motivere elevene til å holde ved like en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i framtidig arbeidsliv.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kroppsøving skal bidra til å gi elevene mulighet til å praktisere og reflektere over samspill, medvirkning, likestilling og likeverd på ulike måter.

Bevegelseskultur i form av lek, friluftsliv, dans, svømming, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter er en del av den felles danningen og identitetsskapningen i samfunnet. Kroppsøving tar vare på tradisjonell bevegelsesaktivitet i samfunnet, men stimulerer også til eksperimentering og kreativ utfoldelse i alternative bevegelsesformer.

Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljøbevissthet.

 

Kjerneelement i faget

Uteaktiviteter og naturferdsel:

Elevene skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktiviteter under vekslende årstider. Naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel er sentralt.

 

Tverrfaglige tema

Folkehelse og livsmestring

Elevene skal også lære å forvalte helse som ressurs på en måte som gagner den enkelte, og lære å ta valg som er gode for egen og andres helse gjennom livet.

Bærekraftig utvikling

I kroppsøving handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om naturopplevelser med vekt på trygg og bærekraftig ferdsel. Faget skal medvirke til forståelse for at valgene den enkelte gjør, har betydning og konsekvenser for bærekraftig utvikling og vern av livet på jorda både lokalt, regionalt og globalt.

 

*Tekstene over er hentet fra overordnet del av læreplanverket og læreplanen i kroppsøving, som tas i bruk fra skoleåret 2020 – 21.