Forside /For lærere / Læreplan

Læreplan i kroppsøving

Om faget:

Faget skal motivere elevene til å vedlikeholde en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i fremtidig arbeidsliv.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kroppsøving skal bidra til å gi elevene anledning til å praktisere og reflektere over samspill, likestilling og likeverd på forskjellige måter.

 

Bevegelseskultur i form av lek, friluftsliv, dans, svømming, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter er en del av den felles danningen og identitetsskapingen i samfunnet. Kroppsøving ivaretar tradisjonell bevegelsesaktivitet i samfunnet, men stimulerer også til eksperimentering og kreativ utfoldelse i alternative bevegelsesformer.

Uteaktivitet og ferdsel i naturen gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljøbevissthet.

 

Kjerneelement

Uteaktiviteter og naturferdsel:

Elevene skal bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktiviteter til ulike årstider. Naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel er sentralt.

 

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Elevene skal også lære å forvalte helse som ressurs på en måte som gagner den enkelte, og lære å ta valg som er gode for egen og andres helse gjennom livet.

Bærekraftig utvikling

I kroppsøving handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om naturopplevelser med vekt på trygg og bærekraftig ferdsel. Faget skal medvirke til forståelse for at valgene den enkelte gjør, har betydning og konsekvenser for bærekraftig utvikling og vern av livet på jorda, både lokalt, regionalt og globalt.

*Tekstene over er hentet fra overordnet del av læreplanverket og forslag til læreplan i kroppsøving, som skal tas i bruk fra skoleåret 2020.